Regulamin sklepu

SPIS TREŚCI

Słowniczek pojęć

Postanowienia ogólne

Składanie zamówień

Realizacja zamówień

Reklamacje

Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotów

Polityka prywatności

Postanowienia końcowe

Sklep internetowy.

MSLight & Audio Michał Szewczyk

ul.Młyńska 11

26-200 Końskie

NIP: 658-173-88-15

REGON: 291131268
hhttps://modafinil-kopen.com

•  biuro@nawilzacz24.pl

•  nr rachunku bankowego: 61 1940 1076 3025 2556 0000 0000

Słowniczek pojęć

1. Sklep – Sklep internetowy działający pod domeną http://www.nawilzacz24.pl/ prowadzony przez Michał Szewczyk, którego celem działania jest sprzedaż detaliczna towarów, w tym m.in. nawilżaczy powietrza.

2. Sprzedawca – Michał Szewczyk

3. Kupujący – konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta.

4. Konsument – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego)

5. Karta produktowa  – strona w Sklepie, na której przedstawione są informacje na temat towaru.

6. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

2. Do korzystania z usług Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem koniecznym dla wyświetlania stron www.

3. Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez Sklep na stronie http://www.nawilzacz24.pl/ w chwili składania zamówienia.

4. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawieraj�������� podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze nie zawiera kosztów przesyłki.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów, wprowadzania oraz wycofania towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących.

6. Ceny towarów w Sklepie obowiązują tylko w przypadku dokonywania zakupu za pośrednictwem Sklepu internetowego; nie obowiązują w przypadku zakupu w sklepach stacjonarnych prowadzonych przez Sprzedawcę. Wszelkie promocje w Sklepie odnoszą się tylko do Sklepu internetowego.

7. Sklep wystawia paragony lub faktury na zakupiony towar.

8. Miejscem zawarcia umowy sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w Końskich ul.Młyńska 11. Wydanie towaru odbywa si�� poprzez przewoźnika (dostawcę) w czasie i miejscu uzgodnionym w procedurze składania zamówienia pomiędzy Sklepem a Kupującym.

9. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o towarze). Takie treści będą przez Sprzedawcę niezwłocznie usuwane.

§ 2 Składanie zamówień

1. Składanie zamówień w jest możliwe wyłącznie przez osoby pełnoletnie, stąd realizacja zamówienia poprzedzona jest oświadczeniem o ukończeniu 18 lat przez Kupującego.

2. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu można składa���� przez całą dobę.

3. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać wybrany przez siebie towar do koszyka, a następnie wskazać w koszyku sposób odbioru i płatności, oraz podać swoje dane osobowe.

4. Celem umo��liwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący może się zarejestrować. Rejestracja jest dobrowolna i nie jest konieczna do składania zamówień w Sklepie.

5. O przyjęciu zamówienia do realizacji Kupujący jest informowany poprzez pocztę e-mail.

6. Złożenie zamówienia nast��puje z chwilą jego potwierdzenia przez Kupującego – poprzez kliknięcie w link otrzymywany przez Kupującego w mailu informującym o przyjęciu zam��������wienia.

7. Anulowanie lub modyfikacja zam��wienia przez Kupującego jest możliwa do czasu gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane. W tym celu należy skontaktować się ze Sklepem mailem pod adresem: biuro@nawilzacz24.pl lub telefonicznie pod numerem +48 698 809 843.

8. Aktualny status realizacji zamówienia zarejestrowany Kupujący może sprawdzić po zalogowaniu się na swoje konto (na stronie głównej Sklepu).

9. Kupujący może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:

1) przelewem bankowym.

2) got��wką przy odbiorze przesyłki (za pobraniem).

§ 3 Realizacja zamówień

1. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy rejestracji lub przy wypełnianiu formularza zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych.

2. W przypadku gdy zajdzie podejrzenie błędnego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza zamówienia obsługa Sklepu dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia zam��wienia.

3. Sklep realizuje wysyłk�� zamówionych towarów za pośrednictwem kuriera.

4. Sklep dołoży wszelkich starań, aby przesyłka została nadana w możliwie jak najkr��tszym terminie. Termin realizacji zamówienia (wraz z dostaw��) wynosi średnio 2 – 3 dni. Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi w każdym przypadku 7 dni.

5. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie zawiadomiony, najpóźniej jednak w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną za niezrealizowane zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Kupujący może ponadto wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zakup innego, zamiennego towaru.

6. Do każdego zamówienia Kupujący otrzymuje dowód zakupu (wraz z towarem lub w osobnej przesyłce).

7. Informacje o kosztach związanych z wysłaniem przesyłki są uwidaczniane w procedurze składania zamówienia (w formularzu zamówienia). Koszty przesyłki doliczane są do zamówienia i ponoszone są przez Kupującego.

§ 4 Reklamacje

1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.

2. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres Sklepu lub e-mailem na adres: biur@nawilzacz24.pl.

3. Przed złożeniem reklamacji Sklep zaleca skontaktowanie się ze Sklepem za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

4. Odsyłając reklamowany towar Sklep zaleca dołączenie do przesy��ki dokumentu sprzeda��y oraz informacji o przyczynie reklamacji.

5. W przypadku umów zawartych z konsumentami, jeżeli towar jest niezgodny z umową, reklamacje rozpatrywane s�� zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. w ciągu 14 dni).

5. W przypadku umów zawartych z Kupującymi niebędącymi konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty zwi��������������zane z reklamacją będzie pokrywał Kupujący niebędący konsumentem.

6. W razie przesłania towaru za pośrednictwem przewo����nika, Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę (art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu uszkodzenia w obecności kuriera. Brak protokołu uszkodzenia przesy��������������ki może istotnie utrudnić Kupującemu dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sklepu lub firmy kurierskiej oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki.

§ 5 Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotów

1. Kupujący mający status konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, licz��c od dnia wydania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

1) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (tj. np. realizowanych na indywidualne zamówienie).

2) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

3) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

4) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

5) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

6) dostarczania prasy,

7) usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych hazardowych.

3. W razie odstąpienia konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

4. Koszty przesyłki zawierającej zwracany towar obci������ają konsumenta.

5. Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezw��ocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

6. Sklep zaleca odsyłanie zwracanego towaru w zabezpieczonym opakowaniu wraz z dokumentem sprzedaży.

7. Pieniądze za towar wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez konsumenta przy zakupie towaru zostaną zwrócone przez Sklep w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy przez konsumenta.

8. W przypadku pozostałych Kupujących, nieposiadających statusu konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 6 Polityka prywatności

1. Kupujący wypełniając formularz rejestracyjny w Sklepie lub formularz zamówienia oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.

2. Wypełniając formularz rejestracyjny lub formularz zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sklep, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

4. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, mo����������liwoś���� ich poprawiania oraz usuni��cia. Sklep zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 6  ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.

6. Zapisując sie do newslettera w Sklepie użytkownik (Kupujący, bąd�� inna osoba) wyraża zgodę na przyjętą przez Sklep politykę prywatności, czyli wykorzystywanie e-maila podanego przez u��ytkownika do informowania go o nowościach i promocjach.

7. Po zapisaniu się do newslettera Sklep wysyła do użytkownika e-mail z linkiem aktywacyjnym. Kliknięcie na link aktywacyjny oznacza akceptację zapisania się na listę subskrybentów newslettera.

8. Adresy mailowe użytkowników, którzy zarejestrowali się w newsletterze wykorzystywane są tylko w celu wysyłania informacji o nowościach i promocjach. Adresy te nie są przekazywane osobom trzecim.

9. W każdej chwili użytkownik ma prawo zrezygnować z newslettera (klikając odpowiedni link, który jest wysyłany w każdym mailu do użytkownika).

�� 7 Postanowienia ko��cowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczeg��lności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Niniejszy regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnie�� Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwsze��stwo mają te przepisy.

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym niebędącym konsumentem jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. W sporach wynikłych w stosunkach z konsumentami właściwy jest sąd dla siedziby pozwanego lub miejsca wykonania umowy.

4. Niniejsza wersja regulaminu dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie http://www.nawilzacz24.pl/ (zakładka „Regulamin sklepu”) od dnia 20.03.2012 r.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna z chwilą zapoznania się przez Kupujących ze zmianą, pod warunkiem, że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartej w wyniku rejestracji, w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zamówienia złożone przez Kupujących przed zmianą regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.https://www.affordable-papers.net/